ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma
1.1 A Web 4 Experts Kft. (8200 Veszprém, Baláca sor 23. 1/7, Adószám: 24241689-2-19, továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a jelen szerződés egységes és elválaszthatatlan részét képző Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) foglalt feltételek szerint, melyért az Előfizető a Szolgáltató által meghatározott, a Szolgáltatási Szerződésben feltűntetett díjat köteles fizetni.
1.2 Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
2.1 A Szolgáltató kötelezettsége az Előfizető által megrendelt szolgáltatásokat biztosítani.
2.2 A Szolgáltató jogosult az Előfizető nevét, linkjét és weblapját a Szolgáltató valamennyi lapján a partnerei közt szerepeltetni, és erre a Előfizető a Szolgáltatót ezennel kifejezetten fel is hatalmazza.
2.3 A Szolgáltató az általa üzemeltetett szolgáltatás meghibásodása és esetleges kimaradása következtében keletkezett közvetlen, illetve közvetett károkért felelősséget nem vállal.
2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a megjelölt fizetési határidőn belül teljesíteni.
2.5 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
2.6 Az Előfizető a szolgáltatást kizárólag csak jogszerű és törvényes célokra használhatja. Tilos a szolgáltatást törvénybe ütköző célokra használni. A Szolgáltató teljességgel kizárja ezzel kapcsolatban mindennemű felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni.
2.7 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
2.7.1 Tilos a tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése
2.7.2 Tilos a tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra
2.7.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása
2.7.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
2.8 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
2.9 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.
2.10 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.
2.11 A Szolgáltató a szervereken elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz az Előfizető adatainak védelme érdekében. A szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát ugyanakkor nem vállal, és felhívja az Előfizető figyelmét a szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára. A Szolgáltató az Internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei
3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
3.4 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
3.5 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, szüneteltetésére, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
3.6 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 8 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
3.7 A tárhely eléréséhez szükséges felhasználónév és jelszó titokban tartásáért az Előfizető felel. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag saját felelősségre történik.

4. A szerződés hatálya
4.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.
4.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.
4.3 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet. Határozatlan idejű szerződés felmondása esetén az Előfizető mentesül a szolgáltatás teljes díjának megtérítésétől.
4.4 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

5. Egyebek
5.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
5.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.